تیم آب هوشمند

تیم آب هوشمند

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: پریسا صراطی.

اعضاء تیم:

  • جناب دکتر حسین یوسفی،
  • مهندس راحیل ابراهیم پور،
  • مهندس فاطمه  اصغری کشانی،
  • مهندس کتایون ستاریان اصل.