دکتر شینا انصاری

دکتر شینا انصاری

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران رئیس شورای راهبری رویداد کلیماتون 2020

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران