عطا طهرانچی

عطا طهرانچی

معاون توان افزایی ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران