مهدی هاشمی

مهدی هاشمی

کارشناس اداره توانمندسازی و مشارکت محیط زیست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهران