تیم به پردازان انرژی

کلیماتون تولید محتوا

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: زهرا تقی زاده

اعضاء تیم:

  • نوشین شهری،
  • فوزیه بیگ محمدی،
  • صادق حبیبی.