تیم کوپ(کودک و پسماند)

تیم کوپ (کودک و پسماند)

مشخصات تیم:

نماینده تیم: کیوان سالمی فیه.

اعضاء تیم: 

– دکتر عاطفه شهبازی،
– مرضیه خواجویی،
– محبوبه سلطان زاده،
– نوشین حبیبی،
– رقیه حدادی،

ارزیابی گروه:
– دکتر شبیری،
– دکتر صنایع گلدوز،
– استاد عباس محمدی،

اعضای اجتماعی طرح:
– مهرداد پورمند،
– دکتر عزتی،
– حسین عبیری گلپایگانی،
– افرا روزبهانی،
– آپرین ایل بیگی،
– بانو کمائی.