تیم آپام

گروه آپام

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: امین شجاعی.

اعضاء تیم:

  • آرش اسدی.