تیم بنای فرهنگ پایداری ZEB

تیم بنای فرهنگ پایداری ZEB

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی.

اعضاء تیم:

  • دکتر آرزو سلامت نیا،
  • سیده صدف حسین زاده،
  • فاطمه کاویانی،
  • مرجان جدیدی،
  • شهريار شريفي،
  • دکتر مهرنوش قدسی،
  • نسرین مسلم زاده،
  • بریهه خورشیدی.