تیم بیک

تیم بیک

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: فاطمه قربانعلی بیک.

اعضاء تیم:

  • مریم باریکانی،
  • حسام حسینی.