تیم حامیان کلیماتون (مؤسسه حامیان طبیعت قهستان)

تیم حامیان کلیماتون (مؤسسه حامیان طبیعت قهستان)

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: محسن علوی زاده.

اعضاء تیم:

  • مهندس نوربخش،
  • جناب مهدوالحسینی،
  • مهدی شمسی.