تیم حمل و نقل پایدار و هوشمند

تیم حمل و نقل پایدار و هوشمند

مشخصات تیم:

سرپرست تیم:محمد محمدی نژاد.

اعضاء تیم:

سید آرش کاظمی،
مهدی حسن زاده،