تیم حمل و نقل پایدار

تیم حمل و نقل پایدار

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: فاطمه رنج‌روزی.

اعضاء تیم:

  • محمد‌توکلی،
  • رضا بلوچ محمدرضا خانی.