تیم دانشگاه صنعتی قم

تیم دانشگاه صنعتی قم

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: محمد مهدی رضایی.

اعضاء تیم:

محمدمهدی غلامی.