تیم سبک زندگی سبز

تیم سبک زندگی سبز

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: احسان میرزائی.

اعضاء تیم:

  • فاطمه سادات طباطبایی پور،
  • مهندس مهشید رستمی.