تیم شهروند یار

تیم شهروند یار

مشخصات تیم:

سرپرست تیم:علی اکبر ناصری ورنوسفادرانی.

اعضاء تیم:

  • نسيم میرزائی ناطق،
  • مهسا فرزانه بنمار.