تیم شهر تکامل یافته

تیم شهر تکامل یافته

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: عبداله نجفی

اعضاء تیم: 

  • ریحانه توشه
  •  حسن فقیه