سارا کیسه چی

سارا کیسه چی

رئیس روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران