تیم SMW2020

تیم SMW2020

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: مهندس آتوسا سرمست

اعضاء تیم :
– دکتر مهرداد مشکور،
– مهندس امیرحسین حسینی،
– مهندس احسان ابراهیمی،
–  مهندس محمدجواد نوروزی،
–  دکتر علی رزمی.