ثبت نامی ها

نام و نام خانوادگی:تاریخ ثبت نام:سال تولد:می خواهید در کدام چالش شرکت کنید؟شماره تلفن همراه:کد ملی :شماره تلفن واتساپ:ایمیل:کدامیک از دو گزینه زیر در مورد شما صدق می‌کند؟آیا عضو تشکل مردم‌نهاد، انجمن‌ها ، کانون‌های محله یا بنگاه خصوصی هستید؟نام مجموعه:زمینه فعالیت:من درباره این چالش:تحصیل کرده‌امتحقیق کرده‌امکار عملی کرده‌ام و تجربه‌هایی دارمفقط علاقه دارمدرباره آن خوانده‌امسایر مواردتوضیحات:یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:آیا درباره چالش انتخاب شده خودتان، ایده‌ای دارید؟آیا می‌توانید در یک تیم حداقل سه‌نفره که از سوی کلیماتون تهران معرفی می‌شود، به صورت آنلاین و برای بیست روز متمرکز کار کنید، تا طراحی را مبتنی بر ایده خود شکل دهید؟توضیحاتآیا علاقمند هستید در یک تیم حداقل سه‌نفره که از سوی کلیماتون تهران معرفی می‌شود و دارای ایده می‌باشند، به صورت آنلاین و برای بیست روز متمرکز کار کنید؟تیم ایده‌آل شما دارای چه ویژگی‌هایی باید باشد؟ لطفا توضیح دهیدعلاقمند هستم در همایش روز نخست و دوم شرکت کنم. ممکن است با شنیدن سخنرانی‌ها، ایده‌ای به ذهنم برسدنام اعضای تیم تاریخ تولدکد ملیشماره تلفن همراهشماره تلفن واتساپایمیل (پست الکترونیک)
نام و نام خانوادگی:تاریخ ثبت نام:سال تولد:می خواهید در کدام چالش شرکت کنید؟شماره تلفن همراه:کد ملی :شماره تلفن واتساپ:ایمیل:کدامیک از دو گزینه زیر در مورد شما صدق می‌کند؟آیا عضو تشکل مردم‌نهاد، انجمن‌ها ، کانون‌های محله یا بنگاه خصوصی هستید؟نام مجموعه:زمینه فعالیت:من درباره این چالش:تحصیل کرده‌امتحقیق کرده‌امکار عملی کرده‌ام و تجربه‌هایی دارمفقط علاقه دارمدرباره آن خوانده‌امسایر مواردتوضیحات:یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:آیا درباره چالش انتخاب شده خودتان، ایده‌ای دارید؟آیا می‌توانید در یک تیم حداقل سه‌نفره که از سوی کلیماتون تهران معرفی می‌شود، به صورت آنلاین و برای بیست روز متمرکز کار کنید، تا طراحی را مبتنی بر ایده خود شکل دهید؟توضیحاتآیا علاقمند هستید در یک تیم حداقل سه‌نفره که از سوی کلیماتون تهران معرفی می‌شود و دارای ایده می‌باشند، به صورت آنلاین و برای بیست روز متمرکز کار کنید؟تیم ایده‌آل شما دارای چه ویژگی‌هایی باید باشد؟ لطفا توضیح دهیدعلاقمند هستم در همایش روز نخست و دوم شرکت کنم. ممکن است با شنیدن سخنرانی‌ها، ایده‌ای به ذهنم برسدنام اعضای تیم تاریخ تولدکد ملیشماره تلفن همراهشماره تلفن واتساپایمیل (پست الکترونیک)