تیم آبژه بانان

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: حسین سمیعی اصفهانی

اعضاء تیم:
امین قنبری راد
محمد مهدی پاریابی