دکتر سعید مرادی کیا

دکتر سعید مرادی کیا

مدیر اداره آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند تهران