دکتر سید اویس ترابی

دکتر سید اویس ترابی

هیدرولوژیست، عضوء هیئت علمی دانشگاه و متخصصی حوزه آب و تغییراقلیم