دکتر صدرالدین علیپور

دکتر صدرالدین علیپور

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران