مهندس حسین رضا شهید زاده اسدی

مهندس حسین رضا شهید زاده اسدی

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران