مهندس سعید احمری

مهندس سعید احمری

معاون توسعه و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران