دکتر مهدی شکوری

دکتر مهدی شکوری

معاون پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB)