تیم کانون محیط زیست سالم وپایدار

تیم کانون محیط زیست سالم وپایدار

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: زرین احمدزاده.

اعضاء تیم:

  • خانم شقایق رضایی،
  • خانم سارا رسول پور.