تیم کاپیتان یا کاهش پسماند تهران با توان بانوان

کاپیتان کاهش پسماند تهران با توان بانوان

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: غزال بجستانی مقدم

اعضاء تیم:

  • فروغ کریمی،
  • پریا دری،
  • فرزانه دُرخواه،
  • فرهاد بلوری.