تیم انجمن زمین فردا

تیم انجمن زمین فردا

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: دکتر حسین وحیدی.

اعضاء تیم:

  • اکرم مقدسی،
  • فرشته کیانی نژاد.