تیم انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

تیم انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: محمدرضامظفریان مقدم.

اعضاء تیم:

  • مهندس مکاری زاده،
  • مهندس شکیبانیا.