تیم انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

تیم انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: امیرحسین حکمی

اعضاء تیم:

  • خانم قندریز
  • آقای خرمی