تیم به اینه

تیم به اینه

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: سبحان محمودی فرد.

اعضاء تیم:

  • مریم هاشمی،
  • محبوبه کاظمی،
  • شیرین پوررضایی.