تیم حتی برای یک درصـــــد (کاهش پسماند)

تیم حتی برای یک درصد ( کاهش پسماند )

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: فرشید رحمانیان.

اعضاء تیم:

  • نوشین بهشاد،
  • پارمیدا رحمانیان.