تیم رستا

تیم رستا

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: مهشاد چیتایی.

اعضاء تیم:

  • طیبه پراذران.