تیم رودخانه های شهری

تیم رودخانه های شهری

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: مصطفی جلیلی خیابانی

اعضاء تیم:

 • احمد افقهی
 • اسدالله ژیان رئیس روحانی
 • آزاده پیش بین
 • سعید ساجدی پور
 • سمیه عریان
 • عباس محمدی
 • فاطمه روزبهانی
 • کارن کیانفر
 • کیانا کیانفر
 • گلناز طلوعی اشلقی
 • محدثه سادات صالحیان
 • هومن روانبخش