تیم ساختمان سبز ایران

تیم ساختمان سبز ایران

مشخصات تیم:

سرپرست تیم : مهندس اشکان اعتماد،

اعضاء تیم:

  • دکتر سارا گلستان آتشی،
  • دکتر میثم عظیمی،
  • دکتر سارا موسوی،
  • دکتر رسا کشنی،
  • مرتضی سپهری،
  • مهندس زهرا حسنی،
  • پریسا بابارضا،
  • فاطمه حقیری.