تیم سبزبین

تیم سبزبین

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: محمود اللهیاری

اعضاء تیم:
– وحید مرتضایی کیا
– نیما موسوی
– شراره برهانی
– شقایق برهانی
– محمدرضا برهانی
– نگین حافظی