تیم ستاره آریا

تیم ستاره آریا

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: مڑده هوشمند

اعضاء تیم:

  • مهندس امیر مهدی معماریان،
  • مهندس حسن طاهونه ای،
  • حمید عباسعلی زاده،