تیم سرو ایران

تیم سرو ایران

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: دکتر لیدا سلیمی

اعضاء تیم:

  • دکتر سجاد آستانی،
  • دکتر حسین حبیبی،
  • مهندس امیر شاکری،
  • مهندس مریم صلاحی خندان،
  • مهندس زهره قراگوزلو.