تیم سرو ترشیز

تیم سرو ترشیز

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: فهیمه رئیس زاده.

اعضاء تیم:

  • عباس ایرانی،
  • سمیه طبسی.