تیم شکرابی

تیم شکرابی

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: حلیاسادات حسینی شکرابی

اعضاء تیم:

  • سیما جمالی،
  • بابک مینویی،
  • نیلوفر حیدری،
  • فراز سجده ای،
  • نیوشا بشیریان
  • علی خدامرادی.