تیم پسماند صفر

تیم پسماند صفر

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: حمید عباسعلی زاده.

اعضاء تیم:

  • مژده هوشمند،
  • امیر مهدی،