تیم کمیســــیون ورزش و محیط زیست

تیم کمـیســـیون ورزش و محیط زیســــت

مشخصات تیم:

سرپرست تیم: دکتر هومن بهمن پور،

اعضاء تیم:

  • دکتر علی توفیق،
  • دکتر آرش یوسفی،
  •  دکتر مهدی امیدی جعفری.