سعید طهماسبیان

سعید طهماسبیان

دبیر جمعیت حامیان زمین و مدیر اجرایی رویداد