عادل خزایی

مهندس عادل خزایی

معاون اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران